Прединвестиционно проучване, финансов анализ и АРП за проект "Интегриран градски транспорт гр. Сливен"

 

Основна цел на интегрирания градски транспорт е да осигури достъпност и сближаване чрез ефикасни и устойчиви градски транспортни системи. Целта при развитието на устойчив градски транспорт е подобряване на жизнените и екологични условия в градските райони в страната, като се акцентира основно върху създаване на по-ефективен и бърз градски транспорт, с по-малко потребление на енергия, изграждане на по-достъпна вторична инфраструктура на обществените транспортни мрежи и въвеждане на природосъобразни видове градски транспорт за намаляване на отрицателното влияние върху околната среда.

В тази връзка община Сливен, с изпълнението на настоящата дейност по проекта планира да изготви пакет от документи необходими за реализацията на цялостен проект за Интергиран Градски Транспорт за гр. Сливен  с цел да изследва възможностите за разработване на екологосъобразни и нисковъглеродни транспортни системи и да насърчи устойчиво развита градска мобилност, с който проект общината да кандидатства за финансиране по бъдещата Оперативна програма "Региони в Растеж" 2014-2020 Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Подприоритет 8: „Интегриран градски транспорт”, където община Сливен ще бъде конкретен бенефициент. По бъдещата схема за Интегриран градски транспорт ще бъдат подпомагани индикативно следните дейности:

 • Разработване на планове за управление на трафика и внедряване на автоматизирани системи за управление и контрол чрез въвеждане и подобряване на системите за управление и информационно обслужване (например центрове за управление на трафика, централизирана компютърна система, детекторни станции за превозни средства, дистанционно сменяеми информационни табла, кантари, комуникационни подсистеми), в т.ч. системи за видеонаблюдение за нуждите на центровете за градска мобилност и структурни звена на МВР по компетентност.
 • Подобряване на достъпността на градските автобусни спирки – платформи за хора с увреждания, премахване на пречките за ориентация и информация, светлинно и звуково обявяване на спирките, ясно визуално означаване на линиите, разписания, разбираеми и за хора с намалено зрение, информация за незрящи и др.;
 • Обновяване на транспортната инфраструктура – контактна мрежа, подобряване на спирки, бази за ремонт и поддръжка и оборудване;
 • Развитие на инфраструктурна маршрутна мрежа с нови дестинации до по-отдалечени жилищни райони;
 • Осигуряване на система за защита от шума – осигуряване на линиите с антивибрационни и шумозащитни елементи;
 • Разработване и подобряване на системи за обществен градски транспорт, използващи автобуси, трамваи, тролеи, които отговарят на европейската нормативна уредба за вредни емисии от двигателите и използване на възобновяеми/алтернативни енергийни източници в градския транспорт.
 • Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, включително системи за видеонаблюдение и др. във връзка с развитието на интегрирана система за градски транспорт;
 • Изграждане/ реконструкция/ рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, алеи за пешеходци и велосипедисти, подлези, транспортна инфраструктура, включително свързани дейности, като поставяне на указателни знаци, маркировка и др. като част от интегрираната система за градски транспорт;
 • Подобряване на връзките между интегрирания градски транспорт и междуградския автобусен и жп транспорт — обновяване на общински автогари, предгарови пространства общинска собственост, автобусни спирки на градския транспорт, осигуряващи лесен трансфер към следващия по вид транспорт и логическа връзка между инфраструктурата и други;
 • Мерки във връзка с организация на паркирането в близост до възлови точки на масовия градски транспорт.
 • С оглед на описаните по-горе индикативни мерки, общинска администрация Сливен е формулирала целите на  бъдещия проект на община Сливен за Интегриран градски транспорт както следва:
 • Осигурена повишена привлекателност на града чрез подобряване на достъпността
 • Подобрена функционалност на града в рамките на общината
 • Подобрена мобилност в общината, включително за работещите и населението като цяло, като се даде приоритет на екологичния пътнически транспорт: градски транспорт, велосипедни и пешеходни алеи
 • Намаляване на задръстванията и повишаване на възможностите на градския транспорт
 • Опазване на околната среда чрез намаляване на вредните емисии, развиване на тролейбусните мрежи и/или автобуси с ниско ниво на замърсяване
 • Подобряване на безопасността в транспорта

 

Планираните инвестиционни компоненти на  Проекта за Интегриран градски транспорт в гр. Сливен, ще бъдат прецизирани с  изготвеното преднивестиционно проучване, финансов анализ и анализ разходи-ползи, които ще бъдат изготвени в рамките на настоящата дейност от проектното предложение, като ще бъдат фокусирани основно върху:

 • Планиране на транспорта, с цел постигане на преход от използването на лични автомобили към обществен транспорт, велосипеди и ходене пеша
 • Регулиране на трафика и специална политика относно паркирането
 • Изграждане на система за информиране на пътниците
 • Екологичен подвижен състав от автобуси/тролейбуси
 • Подобряване и развитие на инфраструктурата на градския транспорт
 • Конфигуриране на пътищата с цел осигуряване на специални ленти с предимство

Съгласно изискванията за кандидатстване на настоящата схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и с оглед на изложените по горе индикативни мерки за финансиране от ОП Региони  в Растеж 2014-2020,  община Сливен планира в рамките на настоящата дейност да възложи изготвянето на:

ПОДРОБНО ПРЕД-ИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ ЗА ЦЯЛАТА СИСТЕМА НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ  И НА АНАЛИЗ РАЗХОДИ-ПОЛЗИ ЗА  ИЗБРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ МЕРКИ

Изпълнението на настоящата дейност ще има следните цели:

Цел 1

Критичен анализ и преглед на общинската стратегия в градския транспорт

Цел 2

Критичен преглед на съществуващия анализ на търсенето, включително прогнозните модели и проучвания на трафика и, ако е необходимо, изготвяне на нов или допълнителен анализ и прогноза по международните стандарти

Цел 3

Възможности и методи за стимулиране на преминаване от използването на лични автомобили към градски транспорт, велосипеди и ходене пеша

Цел 4

Препоръки за потенциални промени в нормативните наредби в общината, отнасящи се до системата на градския транспорт и оптимизиране на трафика

Цел 5

Екологична оценка на избрания обхват на проекта с отчитане на изискванията на национално ниво и в ЕС

Цел 6

Изготвяне на пълно предпроектно проучване, финансов анализ и АРП по международните стандарти, като се отчитат и изискванията и указанията на България и ЕС

Цел 7 Идентифициране на потребности от превоз на пътниците и прогнозиране на трафика

Цел 8 Определяне на технически варианти

Одит на проекта ще бъде възложен на регистриран експерт-счетоводител или одиторско предприятие. Целта е да се изрази независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост при изпълнение на проектите в съответствие с националните и международните одиторски стандарти, както и да се гарантира, че средствата по проекта са използвани законосъобразно и отговарят на критериите за допустимост на разходите.

Чрез възлагане на дейности по разпространение на информация и публичност ще се осигури широка публичност, информираност и осигурена прозрачност на изпълнението на проекта. Предвидено е също така провеждане на 9  кръгли маси и обществени обсъждания на изготвяните проекти, с което се цели избор на идея за най-доброто обемно-пространствено решение за всеки един от 9-те обекта предмет на инвестиционно проектиране.

Със заповед на кмета на община Сливен е назначен екип за управление на проекта и е създадена Работна група за Мониторинг на изпълнението на Проекта, съставена от представители на ключови дирекции и отдели в общината свързани с предмета на проекта, Главния архитект на община Сливен и управителя на "Пътнически Превози ЕООД" Сливен.