Обект 9: 

Проектиране на кръгово кръстовище "Розова градина"

(кръстовището на ул. "Братя Миладинови", бул. "Цар Освободител", бул. "Христо Ботев", бул. "Георги Данчев", бул. "Бургаско шосе" и ул. "Радой Ралин").Този обект ще включва проектиране на решение за кръгово кръстовище и цялостно решение за улесняване на трафика на леки автомобили. Проектът няма да засегне трафика на градския транспорт в значителна степен и с оглед на това няма да бъде част от проектът за интегриран градски транспорт в гр. Сливен. Проектът ще бъде разработен на база проведени широки обществени обсъждания на различни идеи за обемно и пространствено решение.

 

ОБЕКТ:ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „РОЗОВА ГРАДИНА“ В ЗОНАТА НА ПРЕСИЧАНЕ НА БУЛ.“БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“, БУЛ.“Г.ДАНЧЕВ“ И БУЛ.“ХРИСТО БОТЕВ“ ПО ПРОЕКТ Б0161Р0001/5-02-2012/032 „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН ПО ОПРР ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД ПО ОПРР
        
Предварителни схеми и изчисления