Обект 2:  

Облагородяване и благоустрояване на парк „Хамам баир“

Този обект ще включва проектиране на алейна мрежа и велоалеи; детски и спортни площадки; кътове за отдих; елементи на градското обзавеждане (обществена тоалетна, кошчета, осветление и др.). Проектът ще бъде разработен на база проведени широки обществени обсъждания на различни идеи за обемно-пространственото решение на зоната.