Обект 4: 

Реконструкция, основен ремонт и саниране на Детска градина „Детство“ и  благоустрояване на дворното й пространство 

Инвестиционният проект ще бъде разработен на база изготвените архитектурни заснемания, конструктивно обследване и енергийно обследване, както и при провеждане на обсъждания за най-добро обемно и пространствено решение. Инвестиционният проект ще предвижда дейности по ремонт, възстановяване, замяна и укрепване на компрометирани или липсващи конструктивни елементи; мерки за енергийна ефективност (ремонт на покривна конструкция, поставяне на хидроизолация, подмяна на фасадна дограма, поставяне на топлоизолация); реконструкция на остарели инсталации (ВиК, ЕЛ и ОВК мрежи); вътрешни преустройства; подмяна на настилки и облицовки; ремонтна здравен и специализирани кабинети; осигуряване на достъп за хора с увреждания; благоустрояване на дворното пространство с изграждане на зелени площи и алеи, подновяване на детски площадки.