Обект 1: 

Благоустрояване на поречието по двата бряга на река Асеновска

Между мостовете на бул. „Тракия“ и ул. „Генерал Скобелев“ по протежение на ул. „6-ти септември“, ул. „Димитър Пехливанов Добрович“, р. Асеновска, между мостовете на бул. „Тракия“ и ул. „Генерал Скобелев“. Този обект ще включва най - основно проектиране на паркови зони с зони за отдих и рекреация; алейна мрежа и велоалеи; детски и спортни площадки; елементи на градското обзавеждане (обществена тоалетна, кошчета, осветление,др.); реконструкция на пешеходни мостове. Проектът ще бъде разработен на база проведени широки обществени обсъждания на различни идеи за обемно и пространствено решение.

 

ОБЕКТ:БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПОРЕЧИЕТО ПО ДВАТА БРЯГА НА РЕКА “АСЕНОВСКА” МЕЖДУ МОСТОВЕТЕ НА БУЛ.”ТРАКИЯ” И УЛ.”ГЕН.СТОЛЕТОВ ПО ПРОТЕЖЕНИЕ НА УЛ.”6-ТИ СЕПТЕМВРИ” И УЛ.”ДИМИТЪР ПЕХЛИВАНОВ-ДОБРОВИЧ”ПО ПРОЕКТ Б0161Р0001/5-02-2012/032 „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН ПО ОПРР ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД ПО ОПРР”

Предварителни схеми и изчисления