Информация за проект BG161PO001/5-02/2012/032 Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период”

Цел на проекта:

Да бъде укрепен капацитета на община Сливен като бенефициент на оперативната програма за регионално развитие за периода 2014 - 2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по СФ и КФ на ЕС.

Специфични цели:

- Да бъде изготвен списък на "готови за финансиране" проекти, които да бъдат включени и в ИПГВР

- Да бъде осигурена проектната готовност на община Сливен за следващия програмен период чрез изготвяне на готови за финансиране инвестиционни проекти (project pipeline)

Основни етапи и дейности по изпълнение на проекта:

Изготвяне на архитектурни заснемания, конструктивни и енергийни обследвания

Описание и обосновка на дейността: За нуждите на качественото изготвяне на техническите и работни проекти е необходимо изготвянето на набор от предварителни проучвания и обследвания за сградите, предмет на интервенция в тази дейност. Това ще позволи осигуряването на качествени и най-важното актуални изходни данни за нуждите на техническото и работно проектиране за общинските сгради, повечето от които са строени по стари строителни норми. С оглед на така дефинираните нужди ще бъдат възложени на изпълнител и изготвени архитектурни заснемания, конструктивни и енергийни обследвания за предвижданите сгради за реконструкция и основен ремонт в рамките на настоящото проектно предложение. Предвидените сгради, които ще бъдат обект на интервенция в настоящето проектно предложение и които ще са предмет на настоящата дейност по изготвяне на архитектурни заснемания, конструктивни и енергийни обследвания са:

Обект 1: Изложбена зала "Сирак Скитник" - общинска собственост - Обектът се намира в кв. 139 имотен план № 5526, 5527 по плана на гр. Сливен и попада в зона на публични функции с висока обществена значимост от ИПГВР на гр. Сливен

Обект 2: Детска градина "Детство"- общинска собственост  - съставляващ поземлен имот II - 7095 кв. 662 по плана на гр. Сливен ж.к. Младост и попада в  зона с преобладаващ социален характер от ИПГВР на гр. Сливен

Обект 3: Детска градина „Зорница“- общинска собственост  -  съставляващи поземлен имот 10171 по плана на гр. Сливен, ж.к. „Стоян Заимов“ и попада в  зона с преобладаващ социален характер от ИПГВР на гр. Сливен

Обект 4: Детска градина „Мак“- общинска собственост  - разположена на УПИ I, кв.127 по плана на град Сливен, централна градска част и попада в зона на публични функции с висока обществена значимост от ИПГВР на гр. Сливен

Обект 5: Детска градина „Папазян“- общинска собственост  - разположена на УПИ I, кв.562 по плана на град Сливен, ж.к. "Българка" и попада в  зона с преобладаващ социален характер от ИПГВР на гр. Сливен

Обект 6: Детска градина „Калина“- общинска собственост  -  разположена на УПИ I, кв.81 по плана на град Сливен, ж.к. "Комлука" и попада в  зона с преобладаващ социален характер от ИПГВР на гр. Сливен